YURT İÇİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 I-ÖDEMELER

Satın alınan tur ile ilgili yapılan konaklamalar için iptal garantisi ile, rezervasyonunuzu tur ve konaklamanızın başlama tarihinizden 72 saat öncesine kadar ücretsiz, koşulsuz ve kesintisiz iptal edebilirsiniz.

 A-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %30'u,kalan bakiyenin gezinin başlamasından en geç 14 gün öncesine kadar ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelin %30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

 B-Erken Rezervasyon indirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını erken rezervasyon son kayıt tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

C-Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin,hizmetin başlamasından en geç 45 gün önce ödenmesi gerekmektedir.Cayma tazminatı I/Amaddesi ile aynıdır.

 II-İPTAL-DEVİR

1-A- Acente,gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A- Tüketici, hizmetin başlamasına 14 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

 B- Tüketici, hizmetin başlamasından 14 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin%30’unu,14 günden az bir sürede iptal etmesi halinde gezi bedelinin % 75’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %30’unu, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya mücbir durumlarını gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

3-Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar acenteyi yazılı bildirim şartı ile turu istediği kişiye devredilebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

 4-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.

5-Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ve, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezinin başlamasından 14 gün evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerinin, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret aralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediğinde, rezervasyonunu iptal, ödediği bedeli iade alma hakkına sahiptir.  

III-GENEL HÜKÜMLER

1-A- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracı ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teemmüllere uymakla mükelleftir.

2-A-Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinden ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente,  kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte yazılı olarak bildirilen eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

3-A-Satın alınan hizmete vize işlemleri ve vize hizmetleri dâhil değildir.

4-A-Acente, turun/transferin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3.kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

 Acente sorumluluğu dâhilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve / veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetleri tüketici tarafından alınıp kullanılması, bedel iadesi ve tazminat hakkını ortadan kaldırır.

5-A-Tüketici; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle bildirdiği kurallara uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

6-A--Tüketici, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiği Acente Yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

7-A-Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente ‘ye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.

8-A-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

B-Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için rücu hakkı saklıdır.

9-A-1618 SY. Yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın aldığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

10-A-Tüketici, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (7) gün içinde acenteye yazılı bildirimle başvuru yaparak ve tur kayıt formu asıllarını acenteye ulaştırarak cayma hakkına sahiptir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde hizmet bedeli tüketiciye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilmez.

11-A-Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasından TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

12-A-Tüketici; sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. HİZMETİ ALAN(LAR) ADINA DÜZENLENMİŞ OLAN BU SÖZLEŞMEYİ OKUYUP, ANLAYIPKABUL EDEREK BİRER NÜSHALARINI (ONLINE/TUR OFİSİNDEN TESLİM ALDIM.

……………. Acente Adına: ..... / ..../........ ONAYLAYAN(Adı Soyadı): ONAYLAYAN(KAŞE/İMZA)

Hizmeti Alan Adına: ..... / ..../........ ONAYLAYAN(Adı Soyadı):