YURT DIŞI TURLARI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR ve SÖZLEŞMEKONUSU

 

 İş bu sözleşme, bir tarafta ESASTRAVEL Seyahat Acentesi adına satış acentesi / temsilcisi, diğer tarafta alt kısımda adı ve imzası bulunan tüketici arasında yurt dışı paket turlarında, karşılıklı olarak hakların korunması konularında kanununa uygun bir şekilde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TURSAB) örnek sözleşmesinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

2. SÖZLEŞME ŞARTLARI ve BEDELLERİ

A-Paket Tur Ödeme Detayları; sözleşme bedelleri, ücret ve masraflar, “Rezervasyon Belgesi” üzerinde işbu sözleşmeye ek olarak belirtilmiştir. Ödemenin; KDV dâhil peşin / taksitli satış bedeli, taksit sayısı, Kredi kartı ödemelerinde kur karşılığı, vade farkı, alınan ön ödeme, kalan bakiye gibi tüm detaylar rezervasyon belgesi üzerinde açık ve net bir şekilde belirtilmiş ve tüketici, onayı alınarak bilgilendirilmiştir.

B- Tura dâhil olan / olmayan hizmetler; rezervasyon belgesi üzerinde, tur ile ilgili sirkülerde fiyata dâhil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Dâhil olan hizmetler haricindeki tüm hizmetler (belirtilmemiş olsa dahi) ekstra ücretlendirmeye tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden ek sözleşmeyi iptal edebilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

C- Turun Süresi / Ulaşım biçimi / Konaklama tipi /Öğün sayısı ve diğer detaylar satın alınan hizmetin başlangıç ve bitiş süreleri, ulaşım şekli, sınıfı, yeri, nitelikleri( saatleri ve aktarma detayları ile birlikte), konaklama tipi ve alınan yemekler ve diğer tüm detaylar, sözleşme ile birlikte verilen “Rezervasyon Belgesinde” belirtildiği gibidir. Tüketici, bu bilgilerin bulunduğu rezervasyon belgesinin alt kısmına attığı imza ile broşürü incelemiş ilgili tüm detayları okumuş ve kabul etmiştir.

D-Paket Tur Kayıt Şartları Tüketici, rezervasyon esnasında, toplam rezervasyon tutarının %30’unu ödemesi şartı ile kayıt açılır. Rezervasyon kalan bakiyesi ise, en geç gezi başlangıcından 20 gün önce tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ödemelerin tamamlanmaması durumunda, rezervasyon, acente tarafından iptal edilir ve ödenen%30’luk kısım cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Tüketici şartları bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır, iade talep edemez.

 E- Mücbir Sebepler tur öncesi veya sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, doğal afet, hava şartları, teknik olay ve arızalardan, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden acente sorumlu tutulamaz.

F- Satın alınan turda tüketiciye sunulan hizmet içeriğinin değiştiği takdirde tüketiciye derhal bildirilecektir. Bu durumda Tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1- Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma hakkı vardır

2- Fiyat farkının tüketiciye iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma hakkı vardır

3- Herhangi bir tazminat ödemeksizin turun başlamasından 14 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal talep hakkı vardır

4- Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 (on dört) gün içerisinde iade etmesi zorunludur. Sözleşmeyi iptal hakkını kullanacak tüketici, acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla ödediği bedeli 14 gün içinde tarafına acente tarafından iade edilecektir.

4-a-1618SY. Yasanın12.Maddesi uyarınca, paket tur hizmeti satın aldığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halinde, tüketici sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

4-b- Acente turun başlamasından 20 gün önce olması şartı ile ve tüketiciye yazılı veya kalıcı veri saklayıcı kanalı ile bildirilerek döviz kurunda, yakıt giderlerindeki, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklik olduğu takdirde sözleşme bedelini, bu bedelin %5 oranında olmak üzere artırılabilir

4-c-Tüketicinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, borçlar kanununun temerrüt hükümleri uygulanır.

4-d-Tüketicinin sözleşme bedelini ödememesi durumunda yasal faiz oranında temerrüt faizi uygulanır

4-e- 2. Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine 14 gün içinde iade edilir.

4-f-Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve ya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine 14 gün içinde iade edilir.

4-g-Bunun dışında Paket turun başlamasına 30/14 gün öncesi iptallerde paket tur bedelinin %30’unu,14/7 önce iptal- değişiklik talep etmesi halinde Paket Tur bedelinin %75’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul eder.

4-h-Uçak ulaşımlı tüm paket turlarda iptal ve değişiklikler, ilgili havayolu kuralları dâhilindedir. Promosyon turlar dışında kalan diğer tüm turlarda iptal, değişiklik ve iade durumlarında havayolu kuralları geçerlidir.

4-I- Promosyon turlar ve bu turlarda kullanılan uçak biletlerinde iptal ve değişiklik yapılmaz. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerli olduğundan, tur iptali durumunda uçak ve otel rezervasyonları iptal edilemez, toplam ödeme tutarının tamamı katılımcıya fatura edilir. Promosyon turlar tur paketleri içerisinde ayrıca belirtilmiştir.

4-J-. Charter (özel) uçuşlarda, 30 gün ve sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, iptal durumunda tur ücretinin tamamı cayma bedeli olarak tüketiciye faturalandırılır.

4-k- Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7(yedi)gün önce acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

4-L- Acente tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir iade yapılamaz.

4-m- Cayma Hakkı; Tüketici, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (14) gün içinde acenteye yazılı bildirimle başvuru yaparak ve tur kayıt formu asıllarını acenteye ulaştırarak cayma hakkına sahiptir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde hizmet bedeli tüketiciye derhal iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilmez.

4-n-ESAS TRAVEL, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket yer ve saatlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalarak, tüketiciye tur başlamadan, yurtiçi turlarda en az 24 saat, yurt dışı turlarda en az 48 saat önce bildirmek koşuluyla değiştirebilir.

4-O- Kayıt esnasında verilen tur programları konaklama ve ulaşımda örnek teşkil eden programlardır. Programda bahsi geçen ekstra gezilerin organizasyonu, rehber inisiyatifinde gerekli şartların sağlanmasına bağlıdır.

4-p- Tüketici, toplam gezi süresindeki gecelemelerin kısaltılmaması, kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

4-r- özel uçuşlarda tur öncesi hareket yeri saat ve sefer sayıları değişiklikleri varsa geziden 48 saat öncesine kadar acente tarafından misafirler bilgilendirilir. Bu bilgilendirme öncesi tüketicinin kendi başlarına yapacaağı ulaşım ve konaklamalardan doğacak sıkıntılardan ESASTRAVEL sorumlu değildir.

H-BAGAJ PROSEDÜRÜ

1-a Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acente sorumlu tutulmaz.

1-b- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ile her çeşit hayvan, yazılı bir izin olmadan taşıma araçlarına ve konaklanacak tesislere, ulaşım araçlarına alınmazlar.

1-c- Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acente tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

 J-VİZE İŞLEMLERİ

1-a Vize-pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri acente tarafından takip edilebilir (aracı kurum olarak).

1-b- 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

1-c-Vize alınamamasından dolayı doğacak tur iptalinde iptal şartları uygulanır.

K-DİĞER HÜKÜMLER

1-a- Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

1-b-Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş ve hizmeti alıp kullanmış sayılır.

1-c- Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

1-d- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) nin acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını ilanlar ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişler sayılır.

1-e- Acentenin çözememesi durumda, tüketici şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki acenteye, bedeli Değeri 2.200.00tL (ikibinikiyüz TL) altında bulunan uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkemelerine; 3.300Tl (Üçbin üçyüz TL) altında bulunan uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkemelerine; Büyükşehir statüsündeki illerde;2.200.00Tl ile 3.300.00TL arasındaki uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkemelerine; Ürün bedeli 3.300.00TL'nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, Trabzon Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

1-f- Paket tur satın alan yolcular, Anadolu Sigorta zorunlu paket tur sorumluluk sigorta poliçesinin teminatı altındadır. Teminat kapsamı Paket tur bedeli kadardır.

1-g- Sözleşme kopyalarında çelişki olması durumunda, acentedeki kopya esas alınacaktır.

1-h- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TURSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. Yukarıdaki sözleşmede bahsi geçen tüm konu ve bilgilendirmeleri okudum broşürü aldım inceledim. Ücret ve masraf dökümünü ayrıca aldım. Alt kısımdaki imzam ile belirtilen şartları diğer tüm katılımcılar adına kabul ederim.

Adı ve Soyadı: Tarih İmza

Acente/ Satış Temsilcisi: Tarih İmza